We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 385573-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Związek Międzygminny „Czysty Region”
Postadres: ul. Szkolna 15
Plaats: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-code: PL524
Postcode: 47-225
Land: Polen
Contactpersoon: Elżbieta Masternak-Huczek
E-mail: e.masternak@czystyregion.pl
Telefoon: +48 774461190
Fax: +48 774459314

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.czystyregion.bip-e.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.czystyregion.bip-e.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 8 - Polska Cerekiew - nieruchomości niezamieszkałe

Referentienummer: GO.271.14.2019.EM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 84 100.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 126-308649

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w obrębie Sektora 8 - Polska Cerekiew - nieruchomości niezamieszkałe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Czysty Region Spółka z o.o.
Postadres: ul. Naftowa 7
Plaats: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-code: PL52
Postcode: 47-230
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 100.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019