Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385575-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Bełchatów: Exploitatie van een stortplaats

2019/S 156-385575

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Eko-Region” Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bawełniana 18
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telefoon: +48 446330815
Fax: +48 446330819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-region.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018 - zam. z wolnej ręki

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 818 060.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie 1 Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork woj. opolskie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadnie 2 Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice woj. łódzkie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL71

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451416

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Zadanie 1 Z/I w Gotartowie, gm. Kluczbork woj. opolskie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wywóz Nieczystości Stałych - Usługi Transportowe Krzysztof Jabłoński
Postadres: Helenów 33
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713
Postcode: 97-400
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 347 660.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Zadanie 2 Z/I w Julkowie, gm. Skierniewice woj. łódzkie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Usługi Komunalne i Transportowe Sławomir Bernacki
Postadres: ul. Wesoła 24, Wąwał
Plaats: Tomaszów Mazowiecki
NUTS-code: PL71
Postcode: 97-200
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 470 400.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019