Diensten - 385667-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Andover: Diensten voor technische testen, analyse en adviezen

2019/S 156-385667

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, C&C, C&C
Postadres: D Res, Zone 8, 2nd Floor, Ramillies Building, Marlborough Lines, Monxton Road
Plaats: Andover, Hampshire
NUTS-code: UKJ35 South Hampshire
Postcode: SP11 8HJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Army Commercial
E-mail: james.racheter100@mod.gov.uk
Telefoon: +44 1264381291

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gov.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Virtual Reality in Land Training — Phase 2

Referentienummer: ArmyHQ2/00408
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71600000 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 137 588.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ35 South Hampshire

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ArmyHQ2/00408
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bohemia Interactive Simulations (UK) Ltd
Postadres: Farnborough Aerospace Centre, 31 Hercules Way
Plaats: Farnborough
NUTS-code: UKJ37 North Hampshire
Postcode: GU14 6UU
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: david.orwin@bisimulations.com
Telefoon: +44 1252375800
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 588.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019