Diensten - 385681-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Montbéliard: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 156-385681

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pays de Montbéliard Agglomération
Nationaal identificatienummer: 20006564700014
Postadres: 8 avenue des Alliés
Plaats: Montbéliard Cedex
NUTS-code: FRC21 Doubs
Postcode: 25208
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 381318888

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agglo-montbeliard.fr

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transport et valorisation des déchets verts issus de la compostière de Vieux-Charmont

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 396 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC21 Doubs

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165513

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sundgau Compost SARL
Postadres: 1 route de Ruederbach
Plaats: Hirsingue
NUTS-code: FRF12 Haut-Rhin
Postcode: 68560
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019