Diensten - 385683-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mannheim: Reiniging van gebouwen

2019/S 156-385683

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Mannheim - FB 25 - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement
Postadres: Collinistr. 1
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126
Postcode: 68161
Land: Duitsland
E-mail: 25front-office@mannheim.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mannheim.de

Adres van het kopersprofiel: www.auftragsboerse.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stadtentwässerung Mannheim

Referentienummer: 69-41-2216046000-000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Unterhaltsreinigung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 259 923.92 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE126
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mannheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Unterhaltsreinigung mit einer Bodenfläche von ca. 3 140 m2 und einer täglichen Reinigung Montag bis Freitag von ca. 1 465 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Option zur Auftragsverlängerung vom 1.9.2022 bis 31.8.2023.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178421
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Stadtentwässerung Mannheim

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HAUCK HYGIENE GMBH
Postadres: Mecklenburger Str. 1
Plaats: Ketsch
NUTS-code: DE128
Postcode: 68775
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 259 923.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985

Internetadres: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Stadt Mannheim, Fachbereich Baurecht.Bauverwaltung.Denkmalschutz.
Postadres: Collinistr. 1
Plaats: Mannheim
Postcode: 68161
Land: Duitsland
E-mail: 60.ausschreibung@mannheim.de

Internetadres: www.mannheim.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019