Diensten - 385686-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Aubergenville: Wegvervoersdiensten

2019/S 156-385686

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Paris Seine et Oise
Postadres: Immeuble Autoneum — rue des Chrevries
Plaats: Aubergenville
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78410
Land: Frankrijk
E-mail: malaury.rey@gpseo.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gpseo.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organisme de droit public

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

Referentienummer: 2019-106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet l'exploitation d'un système de transports à la demande au bénéfice des habitants de la Communauté urbaine GPS & Oise.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 837.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la communauté urbaine GPS & Oise.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché a pour objet l'exploitation d'un système de transports à la demande au bénéfice des habitants de la Communauté Urbaine GPS & Oise.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'organisation de la production / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service et relation avec les usagers / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Cohérence du dispositif d'information et de communication (moyens et méthode pour assurer la mise en œuvre du plan de communication et la permanence de l'information) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité environnementale / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216055
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-106
Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la CU GPS & Oise.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnie des transports voyageurs du Mantois Interurbains — CTVMI
Postadres: 2 impasse Sainte-Claire Deville
Plaats: Mantes-la-Jolie
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78200
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.bus-tam.fr/entreprise-ctvmi
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 764.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 837.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 62 000.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Centrale de Réservation et d'information, Mise à disposition des outils TAD et appli voyageurs/conducteurs

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019