Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 385686-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Aubergenville: Wegvervoersdiensten

2019/S 156-385686

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Paris Seine et Oise
Postadres: Immeuble Autoneum — rue des Chrevries
Plaats: Aubergenville
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78410
Land: Frankrijk
E-mail: malaury.rey@gpseo.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gpseo.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Organisme de droit public

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise

Referentienummer: 2019-106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet l'exploitation d'un système de transports à la demande au bénéfice des habitants de la Communauté urbaine GPS & Oise.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 837.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire de la communauté urbaine GPS & Oise.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché a pour objet l'exploitation d'un système de transports à la demande au bénéfice des habitants de la Communauté Urbaine GPS & Oise.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'organisation de la production / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de service et relation avec les usagers / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Cohérence du dispositif d'information et de communication (moyens et méthode pour assurer la mise en œuvre du plan de communication et la permanence de l'information) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité environnementale / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-216055
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-106
Benaming:

Exploitation du transport à la demande sur le territoire de la CU GPS & Oise.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnie des transports voyageurs du Mantois Interurbains — CTVMI
Postadres: 2 impasse Sainte-Claire Deville
Plaats: Mantes-la-Jolie
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78200
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.bus-tam.fr/entreprise-ctvmi
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 418 764.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 837.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 62 000.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Centrale de Réservation et d'information, Mise à disposition des outils TAD et appli voyageurs/conducteurs

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Versailles
Postadres: 56 avenue de Saint-Cloud
Plaats: Versailles
Postcode: 78011
Land: Frankrijk
Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019