Diensten - 385706-2019

14/08/2019    S156

Oostenrijk-Wenen: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2019/S 156-385706

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H.
Postadres: Europaplatz 3/3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1150
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Michaela Maurer-Vana
E-mail: ausschreibungen@vor.at
Telefoon: +43 195555
Fax: +43 1955551122
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vor.at
Adres van het kopersprofiel: http://vor.vemap.com
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Personenverkehrsdienstleistungen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Linienverkehr Schweinbarther Kreuz

Referentienummer: TED20‐VOR/2019‐005162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 060 505.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT12 Niederösterreich

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 113-277630

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Linienverkehr Schweinbarther Kreuz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dr. Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG
Postadres: Stromstraße 11
Plaats: Wien
NUTS-code: AT13 Wien
Postcode: 1200
Land: Oostenrijk
E-mail: nv.ausschreibungen@richard.at
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 060 505.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019