Diensten - 385719-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rastatt: Benzine

2019/S 156-385719

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadtverwaltung Rastatt
Marktplatz 1
Rastatt
76437
Duitsland
Contactpersoon: Stadt Rastatt, Fachbereich Bauen und Verkehr, KB Bauverwaltung, Herrenstr. 15, 76437 Rastatt
Telefoon: +49 7222/972-5056
E-mail: mario.mast@rastatt.de
Fax: +49 7222/972-5199
NUTS-code: DE124

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rastatt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Betankung Dienstfahrzeuge und Geräte der Stadtverwaltung Rastatt

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09132000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bereitstellung von Treibstoffen für die Dienstfahrzeuge und Geräte der Stadtverwaltung Rastatt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 716 663.00 EUR / Hoogste offerte: 825 550.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE124
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bereitstellung von Treibstoffen für die Dienstfahrzeuge und Geräte der Stadtverwaltung Rastatt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-159715
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19/54
Benaming:

Betankung dienstfahrzeuge und Geräte der Stadtverwaltung Rastatt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eni Deutschland GmbH
Theresienhöhe 30
München
80339
Duitsland
NUTS-code: DE21H
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 716 663.00 EUR / Hoogste offerte: 825 550.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg
Durlacher Allee 100
Karlsruhe
76137
Duitsland
Telefoon: +49 721926-0
Fax: +49 721926-3985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019