Diensten - 385721-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Londen: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw

2019/S 156-385721

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Defra Network eTendering Portal
Postadres: 17 Nobel House
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1P 3JR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: carol.caddick@environment-agency.gov.uk
Telefoon: +44 2072385921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://defra.bravosolution.co.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programme for the UK

Referentienummer: 23537
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Sources

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 185-418384

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54675
Perceel nr.: 1
Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programmes for the United Kingdom: Lot 1 Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Sources

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Socotec UK Ltd
Plaats: Burton-on-Trent
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54673
Perceel nr.: 2
Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programmes for the United Kingdom Lot 2 Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Public Health England
Plaats: Didcot
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019