Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385731-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Freilassing: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 156-385731

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Freilassing
Postadres: Münchener Straße 15
Plaats: Freilassing
NUTS-code: DE215
Postcode: 83395
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@freilassing.de
Telefoon: +49 86543099-650
Fax: +49 86543099-675

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.freilassing.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stufe 2 – Neubau Bauhof – Objektplanung für Gebäude und Freianlagen nach § 34/39 HOAI

Referentienummer: VE 731
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 627 593.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE215

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134120

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE 731
Benaming:

Neubau Bauhof – Objektplanung für Gebäude und Freianlagen nach § 34/39 HOAI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: kplan AG
Postadres: Bahnhofstraße 13
Plaats: Abensberg
NUTS-code: DE215
Postcode: 83326
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 627 593.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019