Diensten - 385731-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Freilassing: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 156-385731

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Freilassing
Postadres: Münchener Straße 15
Plaats: Freilassing
NUTS-code: DE215 Berchtesgadener Land
Postcode: 83395
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@freilassing.de
Telefoon: +49 86543099-650
Fax: +49 86543099-675

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.freilassing.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stufe 2 – Neubau Bauhof – Objektplanung für Gebäude und Freianlagen nach § 34/39 HOAI

Referentienummer: VE 731
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 627 593.30 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE215 Berchtesgadener Land

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134120

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VE 731
Benaming:

Neubau Bauhof – Objektplanung für Gebäude und Freianlagen nach § 34/39 HOAI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: kplan AG
Postadres: Bahnhofstraße 13
Plaats: Abensberg
NUTS-code: DE215 Berchtesgadener Land
Postcode: 83326
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 627 593.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019