Diensten - 385747-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Cluj-Napoca: Diensten voor afvalvervoer

2019/S 156-385747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: 4305857
Postadres: Str. Moţilor nr. 1-3
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400001
Land: Roemenië
Contactpersoon: Marius Coros
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefoon: +40 264596030
Fax: +40 264431575

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariaclujnapoca.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de transport și depozitare a deșeurilor municipale de pe platforma de stocare temporară administrată de R.A.D.P. Cluj-Napoca la depozite conforme în vederea eliminării finale

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90512000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de transport si depozitare a deșeurilor municipale de pe platforma de stocare temporară administrată de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca la depozite conforme in vederea eliminarii finale – conform caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 531 995.60 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cluj-Napoca, Oradea, Targu-Mures.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de transport si depozitare a deșeurilor municipale de pe platforma de stocare temporară administrată de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj Napoca la depozite conforme in vederea eliminarii finale – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Modul de realizare a operatiunilor / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Contractul se semneaza până la operationalizarea primei celule a depozitului județean din cadrul CMID, dar nu mai mult de 12 luni de la semnarea contractului, incepand cu data intrarii sale in vigoare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

In baza art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016: negocierea fără publicare prealabilă se poate efectua „ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante” si alin. (4) „În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c). Justificare: este o masura strict necesara deoarece este impusa atat de Autorizatia de Mediu 115/2015 detinuta, cat si de notificarea formulata de catre Garda de Mediu 808/2019, ca fiind singura posibilitate de valorificare/eliminare a deseurilor de pe platforma de stocare temporara astfel incat sa nu se atinga plafonul de ocupare maxim stabilit la 75 %; perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, restransa sau negociere competitiva/procedura simplificata nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, motivata de aspectul retinut in adresa RADP, citam: „situatia iminenta de a atinge plafonul maxim de stocare” si din notificarea GNM: „[...] la 30.6.2019 pe platforma exista depozitata o cantitate de 262 451,39 tone deseuri, rezultand un grad de ocupare de cca. 73,3%”; extrema urgenta este determinata de un eveniment imprevizibil principal: referitor la punerea în funcțiune a primei celule a depozitului județean din cadrul CMID, acest eveniment nu intra in competenta autoritatii contractante, deci nu poate fi rezultatul actiunii sau inactiunii acesteia; totodata, in temeiul Instructiunii 3/2017 a ANAP, art. 9 alin. (2), situatia de imprevizibilitate este: „În sensul legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, circumstanţele imprevizibile prevăzute la alin. (1) pot fi asimilate fie evenimentelor/împrejurărilor absolut extreme şi absolut invincibile (în sensul că la nivelul actual al ştiinţei ele reprezintă pentru oricine o forţă de nebiruit), fie evenimentelor/împrejurărilor care exclud orice culpă a autorităţii/entităţii contractante şi care nu pot fi prevăzute şi/sau evitate, în mod realist, de către autoritatea/entitatea contractantă, până la data semnării contractului iniţial”, aceasta situatie, asa cum retine si RADP: „nu poate fi evitata de catre autoritatea locala raportat la faptul ca, celula 1 din CMID nu este operationala in acest moment si nici intr-un orizont previzibil de timp”.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 401136
Benaming:

Servicii de transport și depozitare a deșeurilor municipale de pe platforma de stocare temporară administrată de R.A.D.P. Cluj-Napoca la depozite conforme în vederea eliminării finale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca
Nationaal identificatienummer: RO201233
Postadres: Calea Someșeni nr. 2
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400388
Land: Roemenië
E-mail: OFFICE@RADPCJ.RO
Telefoon: +40 264552666
Fax: +40 264444576

Internetadres: WWW.RADPCJ.RO

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 532 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 531 995.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Procedura de achizitie conform legii: in baza art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016: negocierea fără publicare prealabilă se poate efectua „ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante” si alin. (4) „În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”.

Justificare conform referat cu nr. 393639/1.8.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform Legii 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019