Diensten - 385778-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Roscommon: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 156-385778

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Roscommon County Council
Nationaal identificatienummer: 0001736H
Postadres: Áras an Chontae, Co. Roscommon
Plaats: Roscommon
NUTS-code: IE042
Land: Ierland
Contactpersoon: Ann McHugh
E-mail: amchugh@roscommoncoco.ie
Telefoon: +353 906492161

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roscommoncoco.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/424

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project Management and Design Consultancy Services with Specific Skill in Urban Design and Public Realm Improvement Projects for the Roscommon Town Centre Public Realm Enhancement Project

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Project management and design consultancy services with specific skill in urban design and public realm improvement projects for the Roscommon Town Centre Public Realm Enhancement Project.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 291 137.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
71700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Roscommon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Project management and design consultancy services with specific skill in urban design and public realm improvement projects for the Roscommon Town Centre Public Realm Enhancement Project.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-154814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Project Management and Design Consultancy Services with Specific Skill in Urban Design and Public Realm Improvement Projects for the Roscommon Town Centre Public Realm Enhancement Project

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: RPS Consulting Engineers Ltd
Nationaal identificatienummer: 6561581I
Postadres: West Pier Business Campus, Dun Laoghaire
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE
Land: Ierland
E-mail: warren.phelan@rpsgroup.com
Telefoon: +353 14882900

Internetadres: http://www.rpsgroup.com/ireland

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 291 137.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court
Postadres: The four courts
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019