Diensten - 385790-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385790

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
0245912-2
Raumantie 4
Helsinki
00350
Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
NUTS-code: FI1B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hrsk.fi

I.1)Naam en adressen
Suomalais-venäläinen koulu
0245913-0
Pelimannintie 16
Helsinki
00420
Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
NUTS-code: FI1B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.svk-edu.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena oli kirjallisuuden välityspalvelu kohdistuen erityisesti oppikirjoihin sekä lasten- ja nuortenkirjoihin.

Tilaaja tekee tilaukset pääsääntöisesti toimittajan sähköisen tilauskanavan kautta. Tilatut kirjat toimitetaan tilaajan määrittämään toimitusosoitteeseen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79824000
63120000
63100000
22110000
79980000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitettiin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus sekä tarjouspyynnön liitteessä 2 Vaatimusluettelo.

Kilpailutuksen perusteella muodostetiin puitejärjestely.

Kohdassa II.1.5) ilmoitettu arvo on hankintayksikön arvio koko puitejärjestelyn volyymistä optiokaudet mukaan lukien 4 vuodelle. Esitetty arvioitu kokonaisarvo ei sisällä määräostovelvoitetta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Hinta / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan palvelun katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181081
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kirjavälitys Oy
0110031-0
Hakakalliontie 10
Hyvinkää
05460
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suomen Kirjastopalvelu Oy
0110020-6
Työpajankatu 13 A
Helsinki
00580
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019