Diensten - 385790-2019

14/08/2019    S156

Finland-Helsinki: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2019/S 156-385790

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Nationaal identificatienummer: 0245912-2
Postadres: Raumantie 4
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00350
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hrsk.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Suomalais-venäläinen koulu
Nationaal identificatienummer: 0245913-0
Postadres: Pelimannintie 16
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00420
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.svk-edu.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena oli kirjallisuuden välityspalvelu kohdistuen erityisesti oppikirjoihin sekä lasten- ja nuortenkirjoihin.

Tilaaja tekee tilaukset pääsääntöisesti toimittajan sähköisen tilauskanavan kautta. Tilatut kirjat toimitetaan tilaajan määrittämään toimitusosoitteeseen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79824000 Drukkerij- en distributiediensten
63120000 Opslag- en magazijndiensten
63100000 Vrachtbehandeling en opslag
22110000 Gedrukte boeken
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitettiin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus sekä tarjouspyynnön liitteessä 2 Vaatimusluettelo.

Kilpailutuksen perusteella muodostetiin puitejärjestely.

Kohdassa II.1.5) ilmoitettu arvo on hankintayksikön arvio koko puitejärjestelyn volyymistä optiokaudet mukaan lukien 4 vuodelle. Esitetty arvioitu kokonaisarvo ei sisällä määräostovelvoitetta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Hinta / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan palvelun katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181081
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Oppikirjojen välityspalvelu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kirjavälitys Oy
Nationaal identificatienummer: 0110031-0
Postadres: Hakakalliontie 10
Plaats: Hyvinkää
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 05460
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Suomen Kirjastopalvelu Oy
Nationaal identificatienummer: 0110020-6
Postadres: Työpajankatu 13 A
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00580
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019