Diensten - 385806-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Aanbrengen van goten

2019/S 156-385806

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Fasanenstraße 87
Berlin
10623
Duitsland
Contactpersoon: Verdingungsstelle
Telefoon: +49 30-31811550
E-mail: verdingung@bundesimmobilien.de
Fax: +49 30-31811560
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bundesimmobilien.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen der Dachentwässerung in Freiburg, Müllheim, in den Landkreisen Konstanz, Lörrach, Waldshut und dem Schwarzwald-Baar-Kreis – VOEK 359-19

Referentienummer: VOEK 359-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261320
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Freiburg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Müllheim

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung im Landkreis Konstanz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE138
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in den Landkreisen Lörrach und Waldshut

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE139
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung im Schwarzwald-Baar-Kreis

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE136

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-294543

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VOEK 359-19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Freiburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019