Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385806-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Aanbrengen van goten

2019/S 156-385806

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Postadres: Fasanenstraße 87
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 10623
Land: Duitsland
Contactpersoon: Verdingungsstelle
E-mail: verdingung@bundesimmobilien.de
Telefoon: +49 30-31811550
Fax: +49 30-31811560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bundesimmobilien.de

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vergabe von Reinigungsdienstleistungen der Dachentwässerung in Freiburg, Müllheim, in den Landkreisen Konstanz, Lörrach, Waldshut und dem Schwarzwald-Baar-Kreis – VOEK 359-19

Referentienummer: VOEK 359-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261320
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Freiburg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE131
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Müllheim

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE132
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung im Landkreis Konstanz

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE138
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in den Landkreisen Lörrach und Waldshut

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE139
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung im Schwarzwald-Baar-Kreis

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE136

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-294543

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VOEK 359-19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reinigungsleistungen der Dachentwässerung in Freiburg

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019