Diensten - 385815-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Berlijn: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2019/S 156-385815

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC)
Postadres: Robert-Rössle-Straße 10
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300
Postcode: 13125
Land: Duitsland
Contactpersoon: Abt. Einkauf
E-mail: spflaume@mdc-berlin.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mdc-berlin.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forschung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Production of clinical grade retroviral vector Batch

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Service zur GMP-zertifizierten Herstellung von Retroviren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 505 916.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service zur GMP-zertifizierten Herstellung von Retroviren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ausführungsart / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Der Auftraggeber benötigt einen Dienstleister für eine GMP-konforme Herstellung von Retroviren, die als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Arzneimitteln dienen sollen. Dazu muss das Hersteller die notwendigen Zertifikate und Erfahrungen haben und die Verfahren anwenden können, die vom MDC gefordert werden.

Die Firma Biontech IMFS GmbH gewährleistet, dass alle notwendigen Erfahrungen für die Zulassungsprozesse einer nachfolgenden klinischen Studie vorhanden sind, ebenso dass die für die Prüfungen durch das Paul-Ehrlich-Institut erforderlichen Zertifikate ausgestellt werden und diese auch ohne Zeitverzug durch die Bundesbehörde ohne Zeitverzug anerkannt werden. Außerdem ist das Unternehmen in der Lage, die Zertifikate in deutscher Amtssprache auszustellen, was für die Prüfung durch lokale Genehmigungsbehörden (z. B. das LaGeSo Berlin) zwingend erforderlich ist. Das Unternehmen bietet ideale Herstellungsprozesse und wirkt beratend und begleitend im Rahmen der Prüfungs- und Zulassungsprozesse. Diese Vorteile werden von keinem anderen Unternehmen geboten.

Biontech ist außerdem als einziges Unternehmen in der Lage, ein spezielles vom Auftraggeber gefordertes Verfahren (transiente Produktion) anzuwenden, um die Vektoren herzustellen. Dies hat eine Marktrecherche fer Forschungsgruppe ergeben.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4500381637/004
Benaming:

Service zur GMP-zertifizierten Herstellung von Retroviren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BioNTech IMFS GmbH
Postadres: Vollmersbachstraße 66
Plaats: Idar-Oberstein
NUTS-code: DE
Postcode: 55743
Land: Duitsland
E-mail: info-imfs@biontech.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 515 916.35 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 505 916.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Str. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53113
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53113
Land: Duitsland
E-mail: info@bundeskartellamt.de
Telefoon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019