Diensten - 385825-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Charleroi: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 156-385825

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Notre Maison SCRL
Nationaal identificatienummer: 2530
Postadres: Boulevard J. Tirou 167
Plaats: Charleroi
NUTS-code: BE322
Postcode: 6000
Land: België
Contactpersoon: Mme Quyen Chau
E-mail: secretariat@notremaison.be
Telefoon: +32 71539100
Fax: +32 71539119

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.notremaison.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société de logements sociaux
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des espaces verts

Referentienummer: ENTRETIENS ESPACES VERTS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.1.1).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 93 567.64 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Louvain-la-Neuve

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
77314000
98300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Louvain-la-Neuve.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Tarif horaire opérateur seul — tarif horaire opérateur + machine simple,

tarif déplacement: prix du km — frais de décharge: prix au m3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Chastre — Mellery — Marbisoux

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chastre — Mellery — Marbisoux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Tarif horaire opérateur seul — tarif horaire opérateur + machine simple,

tarif déplacement: prix du km — frais de décharge: prix au m3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Genval — Rixensart — La Hulpe

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Genval — Rixensart — La Hulpe.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Tarif horaire opérateur seul — tarif horaire opérateur + machine simple,

tarif déplacement: prix du km — frais de décharge: prix au m3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Momignies — Chimay — Rance — Froidchapelle

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Momignies — Chimay — Rance — Froidchapelle.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Tarif horaire opérateur seul — tarif horaire opérateur + machine simple,

tarif déplacement: prix du km — frais de décharge: prix au m3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5: Beaumont — Strée — Boussu-lez-Walcourt — Marcinelle

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beaumont — Strée — Boussu-lez-Walcourt — Marcinelle.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Tarif horaire opérateur seul — tarif horaire opérateur + machine simple,

tarif déplacement: prix du km — frais de décharge: prix au m3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6: Perwez — Thorembais

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Perwez — Thorembais.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Tarif horaire opérateur seul — tarif horaire opérateur + machine simple,

tarif déplacement: prix du km — frais de décharge: prix au m3).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-170620
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENTRETIENS ESPACES VERTS
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: Louvain-la-Neuve

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laurenty Espaces Verts — Groene Zones SA
Postadres: Mont Saint-Martin 73
Plaats: Liège 1
NUTS-code: BE
Postcode: 4000
Land: België
E-mail: espaces.verts@laurenty.be
Telefoon: +32 42396280
Fax: +32 42396289
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 569.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENTRETIENS ESPACES VERTS
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Chastre — Mellery — Marbisoux

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Espaces et Forêts SPRL Thierry van Dievoet
Postadres: Rue des communes 21
Plaats: Sombreffe
NUTS-code: BE
Postcode: 5140
Land: België
E-mail: info@espacesetforets.eu
Telefoon: +32 496549681
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 115.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENTRETIENS ESPACES VERTS
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Genval — Rixensart — La Hulpe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Espaces et Forêts SPRL Thierry van Dievoet
Postadres: Rue des communes 21
Plaats: Sombreffe
NUTS-code: BE
Postcode: 5140
Land: België
E-mail: info@espacesetforets.eu
Telefoon: +32 496549681
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 245.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENTRETIENS ESPACES VERTS
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Momignies — Chimay — Rance — Froidchapelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Krinkels SA
Postadres: Rue des Scabieuses 10
Plaats: Naninne
NUTS-code: BE
Postcode: 5100-2
Land: België
E-mail: info.naninne@krinkels.be
Telefoon: +32 81402400
Fax: +32 81402399
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 597.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENTRETIENS ESPACES VERTS
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5: Beaumont — Strée — Boussu-lez- Walcourt — Marcinelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laurenty Espaces Verts — Groene Zones SA
Postadres: Mont Saint-Martin 73
Plaats: Liège 1
NUTS-code: BE
Postcode: 4000
Land: België
E-mail: espaces.verts@laurenty.be
Telefoon: +32 42396280
Fax: +32 42396289
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 697.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ENTRETIENS ESPACES VERTS
Perceel nr.: 6
Benaming:

Lot 6: Perwez — Thorembais

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Espaces et Forêts SPRL Thierry van Dievoet
Postadres: Rue des communes 21
Plaats: Sombreffe
NUTS-code: BE
Postcode: 5140
Land: België
E-mail: info@espacesetforets.eu
Telefoon: +32 496549681
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 342.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Palais de justice de Charleroi
Postadres: Avenue du Général Michel 2
Plaats: Charleroi
Postcode: 6000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019