Diensten - 385833-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Advies inzake onderzoek en ontwikkeling

2019/S 156-385833

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Business Finland Oy
Nationaal identificatienummer: 2725690-3
Postadres: PL 358
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: 00181
Land: Finland
Contactpersoon: Juho Partanen
E-mail: kilpailutus@businessfinland.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.businessfinland.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: valtion omistama osakeyhtiö
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asiakaskuuntelu: asiakaskokemuksen kartoittaminen ja mittaaminen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tämän hankinnan tarkoitus on löytää kumppaneita, joilta voidaan hankkia palvelua asiakaskokemuksen kartoittamisen ja mittaamisen projekteihin. Tavoitteena on, että Business Finlandin eri yksiköt, toiminnot tai teemat voivat halutessaan syventää asiakasymmärrystä tietyltä osa-alueelta esimerkiksi tietyn asiakas- tai sidosryhmäjoukon kvalitatiivisella haastattelulla. Jokainen näistä toimeksiannoista on oma projekti, joista pyydetään tarjoukset valituilta kumppaneilta, projektien tullessa ajankohtaiseksi. Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on muodostaa puitejärjestely kolmen (3) toimijan kanssa. Valitut toimittajat tuottavat Business Finlandille asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja mittaamiseen liittyviä palveluja.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektipäällikön ja projektipäällikön varahenkilön kokemus ja osaaminen / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektipäällikön haastattelu / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Projektisuunnitelma / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Tarjouspyyntö sisältää option, joka mahdollistaa muiden Team Finland -verkoston organisaatioiden tilata palveluita tämän sopimuksen perusteella.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193712
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Asiakaskuuntelu: asiakaskokemuksen kartoittaminen ja mittaaminen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Digitalist Finland Oy
Nationaal identificatienummer: 0865249-2
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Embassy of Design Oy
Nationaal identificatienummer: 2814342-5
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pentagon Insight Oy
Nationaal identificatienummer: 2831992-9
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019