Diensten - 385842-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Caen: Adviezen inzake infrastructuur

2019/S 156-385842

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département du Calvados
1 place Gambetta, BP 20520
Caen Cedex
14035
Frankrijk
Contactpersoon: DGA aménagement environnement
E-mail: estelle.brard@calvados.fr
NUTS-code: FRD11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Collectivité territoriale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018etp240 — mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réparation du quai neuf d'Isigny-sur-Mer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

2018etp240 — mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réparation du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 750.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Isigny-sur-Mer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Études et assistance à maîtrise d'ouvrage (AVP, PRO/DCE, VISA, DET, AOR) pour la réparation de l'ensemble du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Caractéristiques des prix: révisables.

Modalité de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financements: ressources propres.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-146804
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 247
Benaming:

2018etp240: Études et assistance à maîtrise d'ouvrage (AVP, PRO/DCE, VISA, DET, AOR) pour la réparation de l'ensemble du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SARL LM Ingenierie
80894456500015
21 rue de Provence
IFS
14123
Frankrijk
E-mail: bet.lm.ingenierie@gmail.com
NUTS-code: FRD11

Internetadres: http://www.marches-securises.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ingetec SAS
38531151900149
135 Allée Paul Langevin, immeuble Faraday
Bois Guillaume Cedex
76233
Frankrijk
E-mail: appeldoffres@ingetec.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres: http://www.marches-securises.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

L'exécution des prestations sont les suivantes: AMO (AVP-PRO-DCE/ACT-VISA-DET-AOR)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
3 rue Arthur Leduc
Caen
14050
Frankrijk
Telefoon: +33 231707272
E-mail: greffe.tacaen@juradm.fr

Internetadres: http://caen.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif règlement amiable
22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Nantes
44042
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil départemental du Calvados Serv
BP 20520
Caen
14035
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019