Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385842-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Caen: Adviezen inzake infrastructuur

2019/S 156-385842

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département du Calvados
Postadres: 1 place Gambetta, BP 20520
Plaats: Caen Cedex
NUTS-code: FRD11
Postcode: 14035
Land: Frankrijk
Contactpersoon: DGA aménagement environnement
E-mail: estelle.brard@calvados.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Collectivité territoriale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2018etp240 — mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réparation du quai neuf d'Isigny-sur-Mer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 750.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD11

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-146804

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 247
Benaming:

2018etp240: Études et assistance à maîtrise d'ouvrage (AVP, PRO/DCE, VISA, DET, AOR) pour la réparation de l'ensemble du quai neuf d'Isigny-sur-Mer.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL LM Ingenierie
Nationaal identificatienummer: 80894456500015
Postadres: 21 rue de Provence
Plaats: IFS
NUTS-code: FRD11
Postcode: 14123
Land: Frankrijk
E-mail: bet.lm.ingenierie@gmail.com

Internetadres: http://www.marches-securises.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ingetec SAS
Nationaal identificatienummer: 38531151900149
Postadres: 135 Allée Paul Langevin, immeuble Faraday
Plaats: Bois Guillaume Cedex
NUTS-code: FRD22
Postcode: 76233
Land: Frankrijk
E-mail: appeldoffres@ingetec.fr

Internetadres: http://www.marches-securises.fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019