Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 385849-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Annecy: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 156-385849

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Haute-Savoie Habitat
Postadres: 2 rue Marc le Roux, CS 97006
Plaats: Annecy Cedex
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74000
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés
E-mail: marches@oph74.fr
Telefoon: +33 4450882243

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hautesavoiehabitat.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.hautesavoiehabitat.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre relative à la démolition d'un ensemble de bâtiments et à la construction d'environ 36 logements locatifs sociaux et 36 garages en sous-sol à Thyez — 103 rue du Nanty.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 333 540.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-072243

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Mission de maîtrise d'œuvre

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SARL de Jong Architectes
Postadres: 14 rue du Pré Paillard
Plaats: Annecy
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74940
Land: Frankrijk

Internetadres: https://dja.archi/fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gatecc
Postadres: 4 rue du Bulloz — Annecy-le-Vieux
Plaats: Annecy
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74940
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.gatecc.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Brière
Postadres: allée de la Mandallaz — Le Périclès
Plaats: Metz-Tessy
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74370
Land: Frankrijk

Internetadres: https://briere.business.site/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Plantier
Postadres: 33 rue du Jourdil
Plaats: Cran-Gevrier
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74960
Land: Frankrijk

Internetadres: http://www.plantier.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Les Architectes du Paysage
Postadres: Immeuble ABC 1, entrée A, Site d'Archamps
Plaats: Archamps
NUTS-code: FRK28
Postcode: 74160
Land: Frankrijk

Internetadres: https://architectes-paysage.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antea Group
Postadres: 109 rue des Mercières
Plaats: Rillieux-la-Pape
NUTS-code: FRK26
Postcode: 69140
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.anteagroup.fr/fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 333 540.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019