Diensten - 385855-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Brest: Uitkeringsdiensten

2019/S 156-385855

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brest Métropole
Postadres: Division de la commande publique — 24 rue Coat ar Gueven — CS 73826
Plaats: Brest Cedex 02
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29238
Land: Frankrijk
E-mail: marches@brest-metropole.fr
Telefoon: +33 298335411
Fax: +33 298335415
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.brest.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.marches.megalisbretagne.org
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations techniques et assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du programme d'intérêt général habitat durable de lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique

Referentienummer: Brest-M-DCP-2019-0029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75310000 Uitkeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 117 050.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mission d'auto réhabilitation

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH02 Finistère

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-244569

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Soliha
Postadres: 41 rue Pen ar Steir
Plaats: Quimper Cedex
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29105
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.soliha.fr/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Mission d'auto-réhabilitation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Association les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne
Postadres: 22 rue de la Donelière
Plaats: Rennes
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35000
Land: Frankrijk
Internetadres: https://www.compagnonsbatisseurs.eu/
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019