Diensten - 385872-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Ouen-sur-Seine: Digitale drukkerijdiensten

2019/S 156-385872

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Région Île-de-France
Nationaal identificatienummer: 23750007900312
Postadres: 2 rue Simone Veil
Plaats: Saint-Ouen-sur-Seine
NUTS-code: FR1
Postcode: 93400
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Mme Nathalie Astori
E-mail: nathalie.astori@iledefrance.fr
Telefoon: +33 153855835

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.iledefrance.fr/marches_publics/

Adres van het kopersprofiel: https://marche.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Collectivité territoriale

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et maintenance de 2 presses numériques couleur, haut volume, neuves pour la région Île-de-France

Referentienummer: 1900127
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79811000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Location et maintenance de 2 presses numériques couleur, haut volume, neuves pour la région Île-de-France.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 619.36 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79811000
50313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location et maintenance de 2 presses numériques couleur, haut volume, neuves pour la région Île-de-France.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique appréciée au regard des informations indiquées par le candidat dans le mémoire technique (cadre de réponse) / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-134275
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1900127
Benaming:

Location et maintenance de 2 presses numériques couleur, haut volume, neuves pour la région Île-de-France

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Konica Minolta Business
Nationaal identificatienummer: 302 695 614 00354
Postadres: 365 route de Saint Germain
Plaats: Carrières-sur-Seine
NUTS-code: FR1
Postcode: 78424
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.konicaminolta.fr/fr-fr

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 619.36 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 619.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75781
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Paris
Postadres: 7 rue de Jouy
Plaats: Paris Cedex 04
Postcode: 75781
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta.paris@juradm.fr
Telefoon: +33 144594400

Internetadres: http://paris.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019