Diensten - 385916-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Otwock: Kredietverlening

2019/S 156-385916

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-324529)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Otwock
Nationaal identificatienummer: 5321007014
Postadres: ul. Armii Krajowej 5
Plaats: Otwock
NUTS-code: PL912
Postcode: 05-400
Land: Polen
Contactpersoon: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1
E-mail: umotwock@otwock.pl
Telefoon: +48 227792001
Fax: +48 227794225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.otwock.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.otwock.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 937 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Referentienummer: WZP.271.35.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 25 937 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.

2. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 31.12.2032 r.

3. Karencja w spłacie rat kredytu do 30.3.2022 r.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż 25 937 000 PLN bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.).

5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

6. Spłata kredytu (kapitału) dokonywana będzie w 44 ratach kwartalnych, na ostatni dzień roboczy każdego kwartału poczynając od 31.3.2022 roku.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324529

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 18/10/2019
Te lezen:
Datum: 20/10/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: