Diensten - 385920-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Juridisch advies

2019/S 156-385920

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 124-302961)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Postadres: ul. Wspólna 2/4
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-926
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Błońska
E-mail: zamowienia@miir.gov.pl
Fax: +48 222738922

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zamowienia.miir.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://miir.bip.gov.pl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Rotterdamska 9
Plaats: Gdynia
NUTS-code: PL633
Postcode: 81-337
Land: Polen
E-mail: zamowienia@miir.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.port.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla realizacji projektu pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”

Referentienummer: BDG-V.2611.31.2019.KB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79111000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego na rzecz podmiotu publicznego, w celu doprowadzenia do wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Wykonawca w pracach doradczych uwzględniać ma Wytyczne PPP opracowywane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Termin dwóch miesięcy określony w Sekcji IV.2.6) ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 124-302961

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: