Diensten - 385923-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Bereiden van maaltijden

2019/S 156-385923

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 148-364758)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SPZOZ
Postadres: ul. Samarzewskiego 62
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415
Postcode: 60-569
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Michalak
E-mail: mmichalak@wcpit.org
Telefoon: +48 616654255
Fax: +48 616654255

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wcpit.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów WCPIT

Referentienummer: WCPIT/EA/381-23/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55321000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (szpitale w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży). Przewidywana liczba osobodni w skali 36 miesięcy: szpital w Ludwikowie 128 649, szpital w Poznaniu 223 635 i szpital w Chodzieży 173 412.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 148-364758

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: