Diensten - 385936-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Epsom: Beveiligingsdiensten

2019/S 156-385936

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-324307)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Epsom and St Helier University Hospitals NHS Trust
Postadres: Procurement and Logistics Department, 70 East Street
Plaats: Epsom
NUTS-code: UKJ2
Postcode: KT17 1HB
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: lisa.leech@nhs.net
Telefoon: +44 2082964032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.epsom-sthelier.nhs.uk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Security Services

Referentienummer: CA6309
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Security services.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324307

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 09/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Extension