Diensten - 385951-2019

14/08/2019    S156

Polska-Kraków: Dodatkowe usługi szpitalne

2019/S 156-385951

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 123-300585)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Tel.: +48 124247046
Faks: +48 124247120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Numer referencyjny: NSSU.DFP.271.49.2019.LS
II.1.2)Główny kod CPV
85112000 Dodatkowe usługi szpitalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i 4 do SIWZ — wzór umowy (wraz z załącznikami). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści siwz, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający informuje, iż w dniu 4.3.2019 r. opublikował na swojej stronie internetowej http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Zamawiający udostępnił w dokumentacji do obecnego postępowania przetargowego wszelkie informacje jakie przekazano uczestnikom dialogu, wraz z protokołem końcowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 123-300585

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 9 776 820.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 9 837 640.00 PLN

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):

I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej)

I.1. Zestaw jednonarzędziowy - 390 060 zestawów;

I.2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 30 460 zestawów;

I.3. Zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) - 42 660 zestawów;

I.4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) - 51 410 zestawów;

I.5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) - 61 810 zestawów;

I.6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) - 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej)

I.7. Zestaw jednonarzędziowy - 49 600 zestawów;

I.8. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 860 zestawów;

— inne

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) - 216 000 zestawów;

II. Sprzęt:

II.1. Dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych - 26 sztuk;

III. Oprogramowanie:

III.1. Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania - 1 licencja otwarta;

III.2. Wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy - przez 36 miesięcy;

IV. Integracja:

IV.1. Integracja - dostosowanie oferowanego oprogramowania - 1 integracja;

IV.2. Integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) - 1 integracja.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):

I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej):

I.1. zestaw jednonarzędziowy — 390 060 zestawów;

I.2. zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) — 30 460 zestawów;

I.3. zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) — 42 660 zestawów;

I.4. zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) — 51 410 zestawów;

I.5. zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) — 61 810 zestawów;

I.6. zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) — 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej)

I.7. zestaw jednonarzędziowy — 49 600 zestawów;

I.8. zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) — 860 zestawów;

— inne,

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) — 216 000 zestawów.

II. Sprzęt:

II.1. dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych — 26 sztuk.

III. Oprogramowanie:

III.1. dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania — 1 licencja otwarta;

III.2. dostawa bezterminowej licencji dodatkowego oprogramowania umożliwiającego komunikację pomiędzy systemem, a urządzeniami (w związku z wymogiem pkt I.2 opisu — zał. 2 do SIWZ) — 1 licencja (na urządzenie);

III.3. wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy — przez 36 miesięcy;

IV. Integracja:

IV.1. integracja — dostosowanie oferowanego oprogramowania — 1 integracja;

IV.2. integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) — 1 integracja.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: