Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385951-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis

2019/S 156-385951

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 123-300585)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247046
Fax: +48 124247120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.su.krakow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Referentienummer: NSSU.DFP.271.49.2019.LS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-300585

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Szacunkowa całkowita wartość
In plaats van:

Wartość bez VAT: 9 776 820.00 PLN

Te lezen:

Wartość bez VAT: 9 837 640.00 PLN

Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia:
In plaats van:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):

I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej)

I.1. Zestaw jednonarzędziowy - 390 060 zestawów;

I.2. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 30 460 zestawów;

I.3. Zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) - 42 660 zestawów;

I.4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) - 51 410 zestawów;

I.5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) - 61 810 zestawów;

I.6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) - 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej)

I.7. Zestaw jednonarzędziowy - 49 600 zestawów;

I.8. Zestaw I (liczba narzędzi 1-4 szt.) - 860 zestawów;

— inne

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) - 216 000 zestawów;

II. Sprzęt:

II.1. Dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych - 26 sztuk;

III. Oprogramowanie:

III.1. Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania - 1 licencja otwarta;

III.2. Wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy - przez 36 miesięcy;

IV. Integracja:

IV.1. Integracja - dostosowanie oferowanego oprogramowania - 1 integracja;

IV.2. Integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) - 1 integracja.

Te lezen:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy tj. nie dłużej niż do 15.11.2022 r.):

I. Usługa mycia/ dezynfekcji/ sterylizacji (asortyment podlegający myciu/ dezynfekcji/ sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej):

I.1. zestaw jednonarzędziowy — 390 060 zestawów;

I.2. zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) — 30 460 zestawów;

I.3. zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) — 42 660 zestawów;

I.4. zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) — 51 410 zestawów;

I.5. zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) — 61 810 zestawów;

I.6. zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) — 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej)

I.7. zestaw jednonarzędziowy — 49 600 zestawów;

I.8. zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) — 860 zestawów;

— inne,

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) — 216 000 zestawów.

II. Sprzęt:

II.1. dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych — 26 sztuk.

III. Oprogramowanie:

III.1. dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania — 1 licencja otwarta;

III.2. dostawa bezterminowej licencji dodatkowego oprogramowania umożliwiającego komunikację pomiędzy systemem, a urządzeniami (w związku z wymogiem pkt I.2 opisu — zał. 2 do SIWZ) — 1 licencja (na urządzenie);

III.3. wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy — przez 36 miesięcy;

IV. Integracja:

IV.1. integracja — dostosowanie oferowanego oprogramowania — 1 integracja;

IV.2. integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) — 1 integracja.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: