Diensten - 385955-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Ontwikkeling van software

2019/S 156-385955

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 141-347425)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národní muzeum
Nationaal identificatienummer: 00023272
Postadres: Václavské náměstí 68
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010
Postcode: 115 79
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1-Nové Město
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Telefoon: +420 226521300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nm.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/NM

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobilní aplikace pro Národní muzeum

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72262000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby:

a) Vývoj nativní mobilní aplikace, která návštěvníka muzea provede expozicemi a výstavami, dokáže ho navigovat v budově muzea, představí jednotlivé exponáty a tím zanechá intenzivní zážitek z návštěvy muzea. Mobilní aplikace se bude umět orientovat v budově muzea pomocí indoor navigace a bude umět online nákup vstupenek.

b) Vývoj redakčního systému pro tvorbu a nahrávání vlastního obsahu do mobilní aplikace. Redakční systém bude hostován na cloudovém řešení dodaném zadavatelem a skrze mobilní API bude distribuovat obsah do mobilní aplikace.

c) Vytvoření grafického návrhu mobilní aplikace, redakčního systému a jeho následné zapracování.

d) Vytvoření dokumentace pro mobilní aplikaci a redakční systém (včetně mobilního API a back-endu).

e) Školení členů týmu zadavatele v používání mobilní aplikace a redakčního systému.

f) Poskytování podpory v rámci provozu mobilní aplikace a redakčního systému a jejich případný další vývoj.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 141-347425

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 19/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

V důsledku zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.8.2019 do 13:00 hod.