Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385969-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Regensburg: Digitale stencilapparaten

2019/S 156-385969

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 128-313467)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Regensburg
Postadres: D.-Martin-Luther-Str. 3
Plaats: Regensburg
NUTS-code: DE232
Postcode: 93047
Land: Duitsland
E-mail: vergabestelle@regensburg.de
Telefoon: +49 9415075629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19 E 061 – Rahmenvereinbarung zur Anmietung von 2 Großkopiergeräten für die Druckerei der Stadt Regensburg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121430
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 128-313467

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Te lezen:
Datum: 19/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 31/10/2019
Te lezen:
Datum: 18/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 07:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: