Diensten - 385978-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Mamoudzou: Bewakingsdiensten

2019/S 156-385978

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319594)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Mayotte
Postadres: 8 boulevard Halidi Sélemani — BP 101
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY50 Mayotte
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats et la commande publique
E-mail: commande.publique@cg976.fr
Telefoon: +33 269661000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cg976.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de gardiennage des sites du conseil départemental occupés par la DEAL

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000 Bewakingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit de prestations de gardiennage pour les bâtiments dont la sécurité et l'intégrité sont à assurer en dehors des heures de travail.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319594

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: