Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 385978-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Mamoudzou: Bewakingsdiensten

2019/S 156-385978

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 130-319594)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de Mayotte
Postadres: 8 boulevard Halidi Sélemani — BP 101
Plaats: Mamoudzou
NUTS-code: FRY50
Postcode: 97600
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des achats et la commande publique
E-mail: commande.publique@cg976.fr
Telefoon: +33 269661000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cg976.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de gardiennage des sites du conseil départemental occupés par la DEAL

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79713000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Il s'agit de prestations de gardiennage pour les bâtiments dont la sécurité et l'intégrité sont à assurer en dehors des heures de travail.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 130-319594

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 12/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: