Diensten - 385991-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Norrköping: Wasserij- en stomerijdiensten

2019/S 156-385991

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 135-332739)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Migrationsverket
Nationaal identificatienummer: 202100-2163
Postadres: Slottsgatan 82
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE
Postcode: 601 70
Land: Zweden
Contactpersoon: Jessika Thoor
E-mail: jessika.thoor@migrationsverket.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.migrationsverket.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tvätteritjänster

Referentienummer: 3.2.1-2019-16226
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Migrationsverket har behov av att köpa in tvätteritjänster till förvaren, återvändande och ankomstboendena.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 135-332739

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 15/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 16/08/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: