Diensten - 386004-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Koblenz: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2019/S 156-386004

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 129-316454)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Plaats: Koblenz
NUTS-code: DEB11 Koblenz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 56068
Land: Duitsland
E-mail: vergabe@bafg.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bafg.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Paralleler Einsatz mehrerer Fischerfassungstechniken im Unterwasser und in der Fischaufstiegsanlage Rothenfels (Main)

Referentienummer: U4/Z1/162.02/019/062
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000 Onderzoek en experimentele ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-316454

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 15/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 15/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/08/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: