Diensten - 386020-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-East Kilbride: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2019/S 156-386020

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 052-119521)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Department for International Development
Postadres: Abercrombie House, Eaglesham Road
Plaats: East Kilbride
NUTS-code: UKM95 South Lanarkshire
Postcode: G75 8EA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ross McGarry
E-mail: r-mcgarry@dfid.gov.uk
Telefoon: +44 1355843228
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/
Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development/about/procurement/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Education Research in Conflict and Protracted Crisis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200 Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

DFID is seeking a supplier to deliver a new 6-year programme that will undertake research on the most effective approaches to education delivery in conflict and protracted crisis contexts. This programme will carry out research in six countries/regions. The programme is also expected to engage internationally, promote global research uptake and stimulate and grow the existing community of practice though annual conferences and events. The intended impact of the programme is: Stronger evidence based policies and better value for money programmes in conflict and protracted crisis. The expected outcomes are:

(i) strengthened education programmes in DFID focal countries/regions;

(ii) a rigorous body of evidence on what works for education in conflict and protracted crisis;

(iii) decision makers access and use evidence on education in conflict and protracted crisis;

(iv) knowledge systems strengthened for research on education in conflict and protracted crisis.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-119521

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Additional information
In plaats van:

This prior information notice is to alert interested parties of this forthcoming opportunity. It is DFID's intention to hold an early market engagement event in due course. All details related to the programme and the event will be shared via DFID's supplier portal — https://supplierportal.dfid.gov.uk/selfservice/

Te lezen:

This prior information notice is to alert interested parties of this forthcoming opportunity. It is DFID's intention to hold an early market engagement event in due course. All details related to the programme and the event will be shared via DFID's supplier portal — https://dfid.proactisportal.com/Account/Login

VII.2)Overige nadere inlichtingen: