Diensten - 386023-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Verzamelen en collationeren van gegevens

2019/S 156-386023

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 140-345000)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agri Food Biosciences Institute
Postadres: 12 Stoney Road
Plaats: Belfast
NUTS-code: UK
Postcode: BT4 3SD
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: SSDAdmin.CPD@finance-ni.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ID 2064131 Daera AFBI — MarPAMM – Ornithology Surveys

Referentienummer: 2064131
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Agri-Food and Biosciences Institute wishes to commission a number of seabird surveys, a tracking study and an assessment of the potential effects of climate change upon seabirds as part of the MarPAMM project. The data collection components of the work will be undertaken in the INTERREG VA eligible area, and the results of the work will feed into the development of management plans for a number of MPAs within the region. The work required has been divided into five Lots:

— Lot 1: Survey of breeding cliff nesting seabird species at colonies in western Scotland?

— Lot 2: Survey of breeding cliff nesting seabird species at colonies and wintering Eider in Northern Ireland,

— Lot 3: Survey of breeding Shearwaters and Petrels in Scotland,

— Lot 4: Tagging studies of Black Guillemot in Northern Ireland,

— Lot 5: Production of climate change model for key seabird species in the INTERREG VA Region.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 140-345000

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:30
Te lezen:
Datum: 30/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Due to changes within the tender documents the tender closing date has been extended from 20.8.2019 to 30.8.2019.