Diensten - 386037-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Hannover: Software en informatiesystemen

2019/S 156-386037

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zentrale Polizeidirektion Niederesachsen
Postadres: Tannenbergallee 11
Plaats: Hannover
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 30163
Land: Duitsland
Contactpersoon: Dezernat 13.2
E-mail: daria.krupka@polizei.niedersachsen.de
Telefoon: +49 51196957432
Fax: +49 5119695630468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.polizei.niedersachsen.de

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pflegeleistung Individualsoftware

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlängerung der Pflegeleistungen von durch Fa. Scopeland entwickelten Softwaremodulen für 2 Jahre mit 2-maliger Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr. (Maximale Vertragsdauer 4 Jahre).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 264 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE92 Hannover
Voornaamste plaats van uitvoering:

30163 Hannover

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verlängerung der Pflegeleistungen von durch Fa. Scopeland entwickelten Softwaremodulen für 2 Jahre mit 2-maliger Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr. (Maximale Vertragsdauer 4 Jahre),

Gem. §135 Abs. 3 Nr. 2 GWB i. V. m. §14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b und c VGV wurde ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt, da aufgrund der Rechte an der Software und Quellcodes kein anderer Anbieter in Betracht kommt und somit eine Alleinstellung gegeben ist.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Die genannte Firma ist Hersteller der Idividualsoftware, die zu pflegen ist, und somit alleiniger Inhaber des Quellcodes und der Rechte an der Software. Somit liegt eine Alleinstellung gem. § 135 Abs. 3 Nr. 2 GWB i. V. m. §14 Abs. 4 Nr. 2 lit. b und c VGV vor.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 13.2-361/2019
Benaming:

Pflegeverlängerung Software Scopeland

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Scopeland Technology GmbH
Postadres: Bürgerstr. 12
Plaats: Bonn
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 53173
Land: Duitsland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 264 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Regierungsvertretung Lüneburg
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21310
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019