Diensten - 386042-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's

2019/S 156-386042

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
AK02451
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
Hongarije
Contactpersoon: Kulcsár Krisztina
Telefoon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fkf.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.fkf.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Referentienummer: K1775
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az FKF Nonprofit Zrt. telephelye, Budapest, IX., Ecseri út 8–12. 50. sz. Központi alkatrész raktár

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/08/2017
Einde: 02/08/2019
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 153-317690

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 28461
Perceel nr.: 2
Benaming:

3,5 t alatti és feletti diesel és benzin üzemű célgépeken lévő hidromotorok, vezérlőtömbök, hidraulika hengerek, fogaskerekes ill. dugattyús hidraulika szivattyúk felújítása ill. javítása

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
02/08/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Domotors Kft.
Szabadság út 9.
Dömsöd
2344
Hongarije
NUTS-code: HU12
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 20 300 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Szerződés módosítás dátuma. 1.8.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ alapján

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
50116000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1098 Budapest, Ecseri út 8–12. szám alatt lévő telephelyén található 50. sz.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Az FKF Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő különféle járművek, célgépek kis- és nagy fődarabjainak felújítása, II. rész”

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 02/08/2017
Einde: 02/07/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 20 300 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Domotors Kft.
Szabadság út 9.
Dömsöd
2344
Hongarije
NUTS-code: HU12
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Eredeti szerződés: szerződés aláírásának napjától számított 24 hónapra, azaz 2.8.2019-ig, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének (opció lehívása esetén az opciós rész kimerülésének) napjáig terjedő időtartamra kötik meg.

Módosított szerződés: a szerződés aláírásának napjától 2.7.2020-ig, illetve amennyiben az előbb következik be, a keretösszeg kimerülésének (opció lehívása esetén az opciós rész kimerülésének) napjáig terjedő időtartamra kötik meg.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a meglévő célgépeivel kapcsolatos tapasztalatai (futásteljesítmény, javítási és cserigények igények, az ezekhez kapcsolódó alkatrészigény, stb.) határozta meg a becsült értéket és mennyiséget.

A szerződés megkötését követően Megrendelő több új célgépet (Mercedes Arcos, Scania) helyezett üzembe, melyeknél, a hozzájuk kapcsolódó garanciális javításokra is tekintettel, kevesebb lett a szerződés alapján igényelt szolgáltatás.

Mivel a szerződésben megjelölt szolgáltatást Megrendelő a szerződés teljes keretösszegének mértékéig továbbra is meg kívánja rendelni, így Felek a szerződés 14.1. pontja alapján, a 2015.évi CXLIII. tv. (Kbt.) 141.§ (4) c.) pontjának előírásait figyelembe véve, a szerződés 3.1. és 3.6.pontját az alábbiak szerint módosítják.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 HUF