Diensten - 386053-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Oostenrijk-Innsbruck: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 156-386053

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
Postadres: Amraser Straße 8
Plaats: Innsbruck
NUTS-code: AT
Postcode: 6020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE
E-mail: ava@bbt-se.com
Telefoon: +43 5124030
Fax: +43 5124030110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbt-se.com

Adres van het kopersprofiel: https://bbt-se.vemap.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D0864-01

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Identitätsprüfungen E52 und H33

Perceel nr.: E52, H33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tirol, Innsbruck Land

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Qualitätskontrollprüfungen für Betone für die Baulose E52 Erkundungslos Padastertal und Wolf II und H33 Tulfes-Pfons

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

TenT-Transport

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2013/S 199-344938

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: D0864-01
Perceel nr.: E52, H33
Benaming:

Vertragsfortschreibung

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pöyry Austria GmbH
Postadres: Strubergasse 30
Plaats: Salzburg
NUTS-code: AT
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 301 312.85 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Vienna
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 153109-153357

Internetadres: http://www.bvwg.gv.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergstraße 192-196
Plaats: Vienna
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 153109-153357

Internetadres: http://www.bvwg.gv.at/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tirol, Innsbruck Land

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Qualitätskontrollprüfungen für Betone für die Baulose E52 Erkundungslos Padastertal und Wolf II und H33 Tulfes-Pfons

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 137 564.35 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Pöyry Austria GmbH
Postadres: Strubergasse 30
Plaats: Salzburg
NUTS-code: AT
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Die Änderungen betreffen eine Mengenmehrung und Mengenminderung, sowie die Erfordernis der normkonformen Prüfung der Ausgangsstoffe und Injektionsmaterialien im Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Unwesentliche Vertragsänderung auf Grundlage des § 365 Abs. 3 Z. 6, BVergG 2018.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 163 748.50 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 301 312.85 EUR