Diensten - 386061-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Spanje-La Cavada: Onderhouden van sier- en recreatietuinen

2019/S 156-386061

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Pleno del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria)
P3906400A
Colegio Público L. y J. del Valle, 1
La Cavada (Cantabria)
39720
Spanje
Contactpersoon: Pleno del Ayuntamiento de Riotuerto (Cantabria)
Telefoon: +34 942539341
E-mail: registro@aytoriotuerto.es
Fax: +34 942539418
NUTS-code: ES130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dNTCXSedogE%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales

Referentienummer: 52/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales.

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
77312000
77312100
77313000
77314000
90610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 52/2016
Benaming:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
26/06/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Urbaser, S. A.
Camino de las Hormigueras, 171
Madrid
28031
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 132 609.78 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ayuntamiento de Riotuerto
Colegio Público L. y J. del Valle, 1
La Cavada
39720
Spanje
Telefoon: +34 942539341
E-mail: registro@aytoriotuerto.es
Fax: +34 942539418
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ayuntamiento de Riotuerto
Colegio Público L. y J. del Valle, 1
La Cavada
39720
Spanje
Telefoon: +34 942539341
E-mail: registro@aytoriotuerto.es
Fax: +34 942539418
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
77311000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
77312000
77312100
77313000
77314000
90610000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de limpieza de vía públicas, parques y jardines municipales.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 132 609.78 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Urbaser, S. A.
Camino de las Hormigueras, 171
Madrid
28031
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Se prorroga el contrato 1 año según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Se prorroga el contrato 1 año según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 132 609.78 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 198 914.67 EUR