Diensten - 386076-2019

14/08/2019    S156    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Düsseldorf: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2019/S 156-386076

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum NRW
Josef-Gockeln-Str. 7
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 211-4306-730
E-mail: REZ-NRW@arbeitsagentur.de
Fax: +49 211-4306-777
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ NRW 45ind AA Wesel

Referentienummer: 301-19-45ind-90292
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Konzeption und Durchführung eines individuellen Job-Speed-Dating – nach § 45 Abs.1 S. 1 Nr. 1 SGB III für ca. 60 Teilnehmer der Agentur für Arbeit Wesel im Bezirk des REZ NRW.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

301-19-45ind-90292

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

REZ NRW 45ind AA Wesel.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Beim offenen Verfahren 301-19-45ind-90193 Los 6 wurden keine ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare Angebote eingereicht. Da im vorliegenden Verhandlungsverfahren alle geeigneten Unternehmen erneut einbezogen wurden, die form- und fristgerechte Angebote beim offenen Verfahren abgegeben haben, kann nach § 14 Abs. 3 Nr. 5 VgV ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden. Nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 17 Abs. 5 VgV war somit eine Auftragsbekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union nicht erforderlich.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 097-235900
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

301-19-45ind-90292

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TÜV NORD Bildung gGmbH
Am Technologiepark 28
Essen
45307
Duitsland
Telefoon: +49 2065906925
E-mail: CMurek@tuev-nord.de
NUTS-code: DEA13
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.Bund.de
Fax: +49 228-9499-163

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019