Diensten - 386077-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Schwerin: Diensten voor onderwijs en opleiding

2019/S 156-386077

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Karrierecenter der Bundeswehr Schwerin
Postadres: Schlossgartenallee 66
Plaats: Schwerin
NUTS-code: DE804
Postcode: 19061
Land: Duitsland
E-mail: christianseverin@bundeswehr.org
Telefoon: +49 385-3051-411
Fax: +49 385-3051-496

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung „Ausbildung zum Fluggerätmechaniker“

Referentienummer: 6001657252-KarrC Bw Schwerin
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Es sollen bis zu 25 Soldaten / Soldatinnen in insgesamt 21 Monaten in Vollzeit auf die Abschlussprüfung „Fluggerätmechaniker/in FR Instandhaltungstechnik“ vor der IHK Rostock vorbereitet werden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80K
Voornaamste plaats van uitvoering:

18299 Laage (und engerer Umkreis)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Es sollen bis zu 25 Soldaten / Soldatinnen in insgesamt 21 Monaten in Vollzeit auf die Abschlussprüfung „Fluggerätmechaniker/in FR Instandhaltungstechnik“ vor der IHK Rostock vorbereitet werden. Umfang: 1 Lehrgang pro Jahr, also 5 Lehrgänge insgesamt.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-168805
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung „Ausbildung zum Fluggerätmechaniker“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TÜV NORD Technisches Schulungszentrum
Postadres: Gründgensstraße 6
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600
Postcode: 22309
Land: Duitsland
E-mail: ookrafka@tuev-nord.de
Telefoon: +49 40/740416015
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019