Diensten - 386083-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Münster: Algemene personeelsdiensten voor de overheid

2019/S 156-386083

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bezirksregierung Münster
Postadres: Domplatz 1-3
Plaats: Münster
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 48143
Land: Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
E-mail: nicole.hedrich@brms.nrw.de
Telefoon: +49 2514111191
Fax: +49 25141181191

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bezreg-muenster.nrw.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fluggastkontrolldienste

Referentienummer: 217/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Sicherheitsrelevante Überprüfung von Gepäck und Personen an den Flughäfen Dortmund und Paderborn/Lippstadt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flughafen Dortmund

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Flughafen Dortmund

Flughafenring 2

44319 Dortmund

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sicherheitsrelevante Überprüfung von Gepäck und Personen am Flughafen Dortmund.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

./.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Flughafen Paderborn/Lippstadt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75131100 Algemene personeelsdiensten voor de overheid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Flughafen Paderborn-Lippstadt

Flughafenstraße 33

33142 Büren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sicherheitsrelevante Überprüfung von Gepäck und Personen am Flughafen Paderborn-Lippstadt.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

./.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-564910
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Fluggastkontrolldienste Flughafen Dortmund

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CONDOR FLIM GmbH, Süd-West
Postadres: Ruhrtalstraße 81
Plaats: Essen
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 45239
Land: Duitsland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 217/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Fluggastkontrolldienste Flughafen Paderborn/Lippstadt

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STI Security Training International GmbH
Postadres: Steinmühlenweg 5
Plaats: Flörsheim am Main / Wicker
NUTS-code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Postcode: 65439
Land: Duitsland
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Münster
Postadres: Albrecht-Thaer-Straße 9
Plaats: Münster
Postcode: 48147
Land: Duitsland
Telefoon: +49 2514111691
Fax: +49 2514112165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019