Diensten - 386094-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Berlijn: Diensten voor sollicitatiebegeleiding

2019/S 156-386094

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesagentur für Arbeit Regionales Einkaufszentrum BB/SAT
Postadres: Postfach
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 10958
Land: Duitsland
E-mail: REZ-BB-SAT@arbeitsagentur.de
Telefoon: +49 30-5555-99-3942
Fax: +49 30-5555-99-3905

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arbeitsagentur.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REZ BBSAT 45ind CCmgE JC Lbg

Referentienummer: 901-19-45ind-71171
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Konzeption und Durchführung von Maßnahmen nach § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 45 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 3 und 5 SGB III – Coachingcenter für erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit geringem Einkommen für 144 Teilnehmer des Jobcenters Berlin Lichtenberg im Bezirk des Regionalen Einkaufszentrums Berlin-Brandenburg/Sachsen-Anhalt-Thüringen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.01 EUR / Hoogste offerte: 0.01 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

901-19-45ind-71171

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79611000 Diensten voor sollicitatiebegeleiding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berlin Lichtenberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

REZ BBSAT 45ind CCmgE JC Lbg.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür ist die Bewertung, ob und inwieweit das Angebot die in den Dateien A_Wertungshinweise und A_Bewertungsmatrix der Vergabeunterlagen vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-253792
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

901-19-45ind-71171

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nestor Bildungsinstitut GmbH
Postadres: Alt-Blankenburg 1a
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 13129
Land: Duitsland
E-mail: iregentrop@nestor-bildung.de
Telefoon: +49 30474096871
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.01 EUR / Hoogste offerte: 0.01 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.Bund.de
Fax: +49 228-9499-163

Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019