Diensten - 386106-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Joensuu: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2019/S 156-386106

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nationaal identificatienummer: 2296962-1
Plaats: Joensuu
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
Postcode: 80100
Land: Finland
E-mail: tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=248762&tpk=ee49a7ec-ab5a-474c-ac2f-4cece6d46fcc
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Yhteishankintakoulutukset kaupan ja hallinnon alalle

Referentienummer: POKELY/670/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kaupan ja hallinnon alan yritysten/työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät, työvoimakoulutuksina toteutettavat yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena on perustaa kilpailutuksen tuloksena dynaaminen toimittajarekisteri kaupan ja hallinnon alalle (liite 2 Palvelukuvaus) vuosille 2019 (syksy)-2021. Lisäksi varataan mahdollisuus yhteen 2 vuoden mittaiseen optiokauteen. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §:n 1 mom. kohdan 3 mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80400000 Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3 Pohjois-Karjala
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan alueen kaupan ja hallinnon alan yritysten/työnantajien ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteisrahoituksella järjestettävät yhteishankintakoulutukset työnantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus) tai henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) Pohjois-Karjalassa. Kuvaus yhteishankintakoulutuksista on liitteessä 1. Hankinnan tavoitteena on perustaa dynaaminen toimittajarekisteri kaupan ja hallinnon alalle (liite Palvelukuvaus), johon hyväksytään kaikki tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset ja tarjouspyynnössä esitetyt muut kriteerit täyttävät tarjoajat. Dynaaminen toimittajarekisteri perustetaan vuosille 2019 (syksy)-2021. Lisäksi siihen sisällytetään mahdollisuus yhteen 2 vuoden optiokauteen.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 28
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Dynaamiseen toimittajarekisteriin haku avataan 2 kertaa vuodessa (alkutalvi ja syksy) v. 2020-2021 sekä mahdollisella optiokaudella v. 2022-2023, jolloin uusia em. ehdot täyttäviä toimittajia voi päästä mukaan. Jo mukana olevien toimittajien ei tarvitse uusia hakuaan, jos meneillään olevaa sopimuskautta on vielä jäljellä.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 09/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Postadres: PL 69
Plaats: Joensuu
Postcode: 80100
Land: Finland
E-mail: tyovoimakoulutus.pohjois-karjala@ely-keskus.fi

Internetadres: http://www.ely-keskus.fi

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, joka kuuluu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityispalveluiden hankintaan (hankintalaki (1397/2016) 25 §, 1. mom. kohta 3). Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen. Sopimuskauden aikana ilmenevät erimielisyydet ratkaistaan liitteenä olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019