Diensten - 386112-2019

14/08/2019    S156    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Falkirk: Welzijnszorg voor kinderen en jongeren

2019/S 156-386112

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Falkirk Council
Postadres: Municipal Buildings, West Bridge Street
Plaats: Falkirk
NUTS-code: UKM76
Postcode: FK1 5RS
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: pcu@falkirk.gov.uk
Telefoon: +44 1324506566

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.falkirk.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00184

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Supported Accommodation for Care Experienced Young People in the Falkirk Council Area

Referentienummer: CS/001/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Falkirk Council children’s service is seeking a provider(s) to deliver an alternative to continuing care and aftercare in an accommodation based resource. The provider will assist young people to gain the knowledge and skills necessary, and support them to make a successful transition to more independent living.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 575 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
75123000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM76
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Falkirk Council children’s service is seeking a provider(s) to deliver an alternative to continuing care and aftercare in an accommodation based resource. The provider will assist young people to gain the knowledge and skills necessary, and support them to make a successful transition to more independent living.

There are currently 2 Falkirk Council properties where this service has to be delivered from. There is scope to add more locations throughout the term of the framework agreement.

Organisations that meet these minimum criteria set out in Section III.1.4) can submit a completed ESPD Questionnaire via PCS by 11.00 a.m. on 12.12.2018. Late submissions will not be accepted.

A maximum of 5 bidders will be invited to tender following evaluation of ESPDs.

The framework agreement is expected to commence on 1.6.2019 for a period of up to 4 years.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: http://www.legislation.gov.uk/ssi/2015/446/contents/made
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Contained within the tender documents.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 221-506654
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LinkLiving Ltd
Postadres: 2c New Mart Road
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75
Postcode: EH14 1RL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3303030324
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 575 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

This process will be governed by Regulations 74, 75 and 76 of Public Contract (Scotland) Regulations 2015.

All bidders must meet the minimum criteria set out in Section III.1.4)

ESPD Q4A.1: Companies house registration number is required.

ESPD Q4A.2: Relevant care inspectorate registration number is required.

ESPD Q4B.5.1: Providers must have at least 5 000 000 GBP cover for employers liability insurance.

ESPD Q4B.5.2: Providers must have the following levels of cover as a minimum:

— public liability: 5 000 000 GBP,

— professional indemnity: 1 000 000 GBP.

ESPD Q4C.6.1: managers shall fulfil the registration and qualification requirements outlined by the care inspectorate and the Scottish Social Services Council (SSSC).

(SC Ref:594267).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Falkirk Council
Postadres: Municipal Buildings, West Bridge Street
Plaats: Falkirk
Postcode: FK1 5RS
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1324506566

Internetadres: http://www.falkirk.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019