Werken - 386134-2019

Submission deadline has been amended by:  552762-2019
14/08/2019    S156

Oostenrijk-Wenen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-386134

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau
Postadres: Praterstern 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130 Wien
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft; Stab Einkauf Bau- und Baudienstleistungen (BBDL), Dipl.-Ing. (FH) Tim Wickel
E-mail: tim.wickel@oebb.at
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.oebb.at
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PROVIA 33305 – ÖBB Koralmbahn Graz –Klagenfurt Abs. Feldkirchen – Zettling; Baulos 3.1

Referentienummer: PROVIA 33305
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT221 Graz
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/03/2020
Einde: 15/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019