Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 386134-2019

Submission deadline has been amended by:  552762-2019
14/08/2019    S156    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 156-386134

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Projekte Neu-/Ausbau
Postadres: Praterstern 3
Plaats: Wien
NUTS-code: AT130
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft; Stab Einkauf Bau- und Baudienstleistungen (BBDL), Dipl.-Ing. (FH) Tim Wickel
E-mail: tim.wickel@oebb.at

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.oebb.at

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PROVIA 33305 – ÖBB Koralmbahn Graz –Klagenfurt Abs. Feldkirchen – Zettling; Baulos 3.1

Referentienummer: PROVIA 33305
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT221
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/03/2020
Einde: 15/05/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019