Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 386135-2019

Submission deadline has been amended by:  505995-2019
14/08/2019    S156

Roemenië-Boekarest: Transformatoronderstation

2019/S 156-386135

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Nationaal identificatienummer: RO13328043
Postadres: Str. Olteni nr. 2-4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010325
Land: Roemenië
Contactpersoon: Directia Comerciala – Camelia Catalin
E-mail: camelia.catalin@transelectrica.ro
Telefoon: +40 213035912
Fax: +40 213035980
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.transelectrica.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Retehnologizare statia 220/110/20 kV Baru Mare

Referentienummer: 13328043/2018/19817
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232221 Transformatoronderstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 63 463 004.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000 Elektrische uitrusting
71323100 Ontwerpen van elektriciteitssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 27
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/10/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019