Werken - 386135-2019

Submission deadline has been amended by:  505995-2019
14/08/2019    S156

Roemenië-Boekarest: Transformatoronderstation

2019/S 156-386135

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Nationaal identificatienummer: RO13328043
Postadres: Str. Olteni nr. 2-4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 010325
Land: Roemenië
Contactpersoon: Directia Comerciala – Camelia Catalin
E-mail: camelia.catalin@transelectrica.ro
Telefoon: +40 213035912
Fax: +40 213035980
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.transelectrica.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Retehnologizare statia 220/110/20 kV Baru Mare

Referentienummer: 13328043/2018/19817
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232221 Transformatoronderstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 63 463 004.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31600000 Elektrische uitrusting
71323100 Ontwerpen van elektriciteitssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 27
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/10/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019