Werken - 386141-2019

14/08/2019    S156

Tsjechië-Praag: Werkzaamheden aan intercityspoorwegen

2019/S 156-386141

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nationaal identificatienummer: 70994234
Postadres: Dlážděná 1003/7
Plaats: Praha 1-Nové Město
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Telefoon: +420 972244865
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.szdc.cz
Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.szdc.cz
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234110 Werkzaamheden aan intercityspoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221200 Bouwen van tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-273540

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019