Leveringen - 386184-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Uitvlokmiddelen

2019/S 156-386184

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Canal de Isabel II, S. A.
Postadres: C/ Santa Engracia, 125
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES3
Postcode: 28003
Land: Spanje
Contactpersoon: Área de Tratamiento de Aguas Guadarrama
E-mail: consultas_contratacion@canaldeisabelsegunda.es
Telefoon: +34 915451000-1632

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.canaldeisabelsegunda.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.madrid.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Canal de Isabel II, S. A.
Postadres: C/ Santa Engracia, 125, edificio 9, planta baja
Plaats: Madrid
Postcode: 28003
Land: Spanje
Contactpersoon: Subdirección de Contratación
Telefoon: +34 915451000
E-mail: contratacion@canaldeisabelsegunda.es
Fax: +34 915451424
NUTS-code: ES3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.canaldeisabelsegunda.es

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato, por procedimiento abierto, para el suministro de 290 toneladas anuales de almidones modificados a las ETAP de Canal de Isabel II, S. A.

Referentienummer: 69/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24958200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de 290 toneladas anuales de almidones modificados a las ETAP de Canal de Isabel II, S. A.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 416 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de almidón catiónico

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24958200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidad de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de almidón catiónico.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 360 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 año adicional.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

El importe máximo de licitación para el lote 1 asciende a 1 020 000,00 EUR, IVA excluido.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de almidón aniónico

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24958200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Comunidad de Madrid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de almidón aniónico.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 056 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 año adicional.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

El importe máximo de licitación para el lote 2 asciende a 792 000,00 EUR, IVA excluido.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Las empresas deberán cumplir los requisitos establecidos en las cláusulas 5 y 11 del capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

— Garantía provisional: 3 % del importe de presupuesto base de licitación sin IVA del lote correspondiente establecido en el apartado 3 del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,

— Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

En la forma prevista en la cláusula 3 del capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/10/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Canal de Isabel II, S. A., Salón de Actos, c/ Santa Engracia, 125, edificio 1, 28003 Madrid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

El importe máximo de licitación para la duración inicial del contrato de tres (3) años asciende a 1 812 000,00 EUR, IVA excluido.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Postadres: Plaza Chamberí, 8, 5ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28010
Land: Spanje
Telefoon: +34 917206346/5
Fax: +34 917206347
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Canal de Isabel II, S. A.
Postadres: C/ Santa Engracia, 125
Plaats: Madrid
Postcode: 28003
Land: Spanje
Telefoon: +34 915451000

Internetadres: www.canaldeisabelsegunda.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019