Leveringen - 386190-2019

Submission deadline has been amended by:  508770-2019
14/08/2019    S156

Griekenland-Athene: Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

2019/S 156-386190

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimosia Epicheirisi Diktyon Dianomis Aerioy Anonymi Etaireia (DEDA)
Plaats: Athina
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Land: Griekenland
Contactpersoon: Aygoystinos Sgoyrakis
E-mail: info@deda.gr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.deda.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υλικών του έργου «Επέκταση χαλύβδινου δικτύου (19bar), δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4 bar) σε έξι πόλεις της ΠΑΜΘ»

-Ομάδα Α - Σταθμοί Διανομής/ Σταθμοί Μέτρησης-Ρύθμισης/ Μετρητές

Προμήθεια σταθμών διανομής ΜR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250, 4400 και 4650 καθώς και Μετρητών τύπων G4, G10, G16, G25, G40

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους σταθμούς: 3842000-5

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV για τους μετρητές:38550000-5

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 457 150.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Προμήθεια σταθμών διανομής ΜR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια σταθμών διανομής ΜR-DR 19/4, Σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης MRS τύπων 4100, 4250, 4400 και 4650. Οι προσφορές ζητούνται για αγορά.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 212 950.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 350.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL512 Ξάνθη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 102 950.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ"

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS ΤΥΠΩΝ 4100,4250,4400 ΚΑΙ 4650 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 79 550.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38420000 Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-DR 19/4, ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ MRS ΤΥΠΩΝ 4100,4250,4400 ΚΑΙ 4650 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 450.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΩΝ G4,G10,G16, G25,G40 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 154 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL511 Έβρος
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΩΝ G4,G10,G16, G25,G40 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 110 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL513 Ροδόπη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΩΝ G4,G10,G16, G25,G40 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 187 650.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL512 Ξάνθη
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΩΝ G4,G10,G16, G25,G40 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 250.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL514 Δράμα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΩΝ G4,G10,G16, G25,G40 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 131 650.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL515 Θάσος, Καβάλα
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΩΝ G4,G10,G16, G25,G40 ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 550.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ανά έτος για τα τρία τελευταία έτη (ήτοι 2016, 2017, 2018).

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο ελάχιστος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών απαιτείται να ισούται με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ανά έτος για όσα έτη αυτή λειτουργεί.

Εάν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, η απαίτηση για τον ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών αθροίζεται με το σύνολο των απαιτήσεων κάθε τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Δεν απαιτείται

Eventuele minimumeisen:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης·

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Θα πρέπει όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το μισό (1/2) του ποσού του προϋπολογισμού εκάστου τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ανά έτος για τα τρία τελευταία έτη (ήτοι 2016, 2017, 2018).Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 που ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής Προσφοράς.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

'Οπως αναγράφεται στη Διακήρυξη

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:

Α. Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΔΑ) και

Β. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020, κωδ. ΣΑ. 2018ΕΠ03110074. Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και δάνεια κατά 50,13% και κατά 49,87% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.))

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα X του προσαρτήματος Α΄ και στο παράρτημα ΧΙV του προσαρτήματος Β του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019